اتصل بنا

Contact image

Contact Us

Address:
Université Oran1 :B.P 1524 ,El M'Naouer -31000 Oran,Algérie

Information

Université Oran 1 Ahmed Ben Bella

  • Adresse postale : B.P 1524 ,El M'Naouer -31000 Oran,Algérie
  • Te l          :  +213 (0) 41 51 91 67  / +213 (0) 41 51 92 17
  • Courriel    :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Facebook  :   www.facebook.com/universite.oran.algerie
  • Twitter         :    https://twitter.com/univ_oran1

Contact Form

Send an Email. All fields with an asterisk (*) are required.